KATSU MEAL

Katsu

Teriyaki Katsu

Katsu Curry

Katsudon

Katsu Sando

Katsu Set